คำอธิบาย
  • ระบบนี้ใช้สำหรับยื่นเรื่องที่ไม่มีระบบ e-Services รองรับ ในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อไวรัส Covid-19 เพียงชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องต่อสำนักงานเท่านั้น การพิจารณาเรื่อง การออกเอกสารอนุมัติ ยังทำเหมือนเดิม
  • รายชื่อระบบ e-Service คลิ๊กที่นี่
  • รายชื่อเรื่องที่ยื่นได้และหน่วยงานที่รับเรื่อง คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลผู้ติดต่อ

เอกสาร
- กรุณาตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย รองรับไฟล์นามสกุล docx, xlsx, pptx, zip, rar, jpeg, pdf ขนาดรวมไม่เกิน 15 MB - ขอให้แนบภาพถ่ายใบหน้าผู้ยื่นเอกสารคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หากกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามครบถ้วนด้วย
กรณีไฟล์ใหญ่มาก ให้ฝากไฟล์กับ google drive หรือ dropbox
คู่มือการใช้ระบบ แบบประเมินความพึงพอใจ