คำอธิบาย
 • ระบบนี้ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องที่ไม่มีระบบ e-Service รองรับ ในช่วง Covid-19 ระบาด (ยังคงเปิดให้ยื่นเรื่องที่สำนักงานหรือส่งทางไปรษณีย์)
 • รายชื่อระบบ e-Service คลิกที่นี่
 • เจ้าหน้าที่ธุรการจะใช้เวลาตรวจเอกสารประมาณ 1-2 วันทำการ และแจ้งผลการตรวจสอบไปทางอีเมล
ความรับผิดชอบของกอง/หน่วยงานในการรับเอกสาร
กองส่งเสริมการลงทุน 1-4
 • การขอแก้ไขโครงการ
 • งานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบซึ่งไม่อยู่ระบบ RMTS2011
กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1-2 โดยกองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1 ดูแลกิจการกองส่งเสริมการลงทุน 1 และ 2 ส่วนกองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2 ดูแลกิจการกองส่งเสริมการลงทุน 3 และ 4
 • การตรวจเปิดดำเนินการ
 • การยกเลิกเพิกถอนโครงการ
 • งานด้านภาษีอากรของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
กลุ่มบัตรส่งเสริม
 • การตอบรับมติ การขอขยายเวลาตอบรับมติ การขอออกบัตรส่งเสริม การขอขยายเวลาออกบัตรส่งเสริม สำหรับโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการในระบบ PROMOTION CERTIFICATE SYSTEM ได้
 • การขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริม
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7
 • งานตรวจสอบการดำเนินการตามเงื่อนไข เช่น การขออนุญาตเปิดดำเนินการ เป็นต้น สำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ
 • เอกสารทั่วไปจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สารบรรณกลาง
 • เอกสารทั่วไปจากภาคเอกชน
เอกสารจากหน่วยงานภาครัฐให้ส่งไปยังอีเมล saraban@boi.go.th
หากยื่นผิดหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ธุรการจะแก้ไขหน่วยงานรับให้เอง สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานต่าง ๆ ได้ที่ https://www.boi.go.th/th/BOILINE
ตรวจสอบความคืบหน้า

ข้อมูลผู้ติดต่อ

(ถ้าไม่มีให้ใส่ -)
เอกสาร
- สำหรับงานวัตถุดิบ หากเกิน 15 หน้า ให้ยื่นที่สำนักงานหรือส่งทางไปรษณีย์ - กรุณาตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย รองรับไฟล์นามสกุล docx, xlsx, pptx, zip, rar, jpeg, pdf ขนาดรวมไม่เกิน 20 MB - ขอให้แนบภาพถ่ายใบหน้าผู้ยื่นเอกสารคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หากกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามครบถ้วนด้วย
กรณีไฟล์ใหญ่มาก ให้ฝากไฟล์กับgoogle drive หรือ dropbox
แบบประเมินความพึงพอใจ